a soft sound made by something moving fast through the air or like that made when air is pushed out of something:

Bạn đang xem: Whoosh là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một cách tự tin.


With one powerful whoosh, a skilled sucker can defy the laws of gravity and make a token dance right up into his mouth.
The resultant sign, audible via stethoscope, is a rhythmic, whooshing sound caused by excessively rapid blood flow through the arteries and veins.
The user can control the sweep which moves the phaser"s frequency response, yielding the classic phaser whooshing sound.
One can also listen through a stethoscope for the sound of the blood whooshing through the fistula, a sound called "bruit".
I think he was saying that, for a magical moment, we shall be in stage 2, and then—whoosh—into stage 3.
Flangers tend to sound more pronounced and natural, like the jet plane whoosh effect, whereas phasers tend to sound more subtle and otherworldly.
Witnesses reported hearing a whoosh of air, a crack and a sound like a freight train rushing the hill.
Surrounding area is always filled with whoosh caused by seawater rushing through the natural hole and it can be heard somewhat far away from the site.
Các quan điểm của các ví dụ không thể hiện quan điểm của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press hay của các nhà cấp phép.

Xem thêm: Down-To-Earth Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các tiện ích tìm kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
{{/displayLoginPopup}} {{#notifications}} {{{message}}} {{#secondaryButtonUrl}} {{{secondaryButtonLabel}}} {{/secondaryButtonUrl}} {{#dismissable}} {{{closeMessage}}} {{/dismissable}} {{/notifications}}
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Sitemape - Full Litecam Hd 4

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *