a soft sound made by something moving fast through the air or like that made when air is pushed out of something:

Bạn đang xem: Whoosh là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ alokapidakaldim.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một phương pháp lạc quan.


With one powerful whoosh, a skilled sucker can defy the laws of gravity và make a token dance right up inlớn his mouth.
The resultant sign, audible via stethoscope, is a rhythmic, whooshing sound caused by excessively rapid blood flow through the arteries & veins.
The user can control the sweep which moves the phaser"s frequency response, yielding the classic phaser whooshing sound.
One can also listen through a stethoscope for the sound of the blood whooshing through the fistula, a sound called "bruit".
I think he was saying that, for a magical moment, we shall be in stage 2, và then—whoosh—inkhổng lồ stage 3.
Flangers tend lớn sound more pronounced & natural, like the jet plane whoosh effect, whereas phasers tend lớn sound more subtle và otherworldly.
Witnesses reported hearing a whoosh of air, a crack và a sound like a freight train rushing the hill.
Surrounding area is always filled with whoosh caused by seawater rushing through the natural hole & it can be heard somewhat far away from the site.
Các cách nhìn của các ví dụ ko biểu lộ cách nhìn của những biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tốt của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Down-To-Earth Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt

Xem thêm: Sitemape - Full Litecam Hd 4

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *