Nâng cấp cho hình ảnh ảo và hỗ trợ DirectX 10.1 đến trang bị ảo Windows

Điểm mới trong Workstation 16.1.2 là tài năng Direct3D 10.1, chất nhận được những game cùng ứng dụng đề xuất DirectX 10.1 chạy làm việc chỗ mà lại trước đây chúng bắt buộc (VMware Workstation những phiên bản trước ko hỗ trợ Direct3 chiều 10.1). Bên cạnh đó nó còn bổ sung thêm Ant-Aliasing, Geometry cùng Compute shaders, vào vai trò dự phòng đến nhiều game cùng vận dụng từng trải DirectX 11 nhưng lại ko vận động.

Bạn đang xem: Download vmware workstation 15

Có gì bắt đầu ở VMware Workstation Pro 16?


Nhấn vào nhằm xem

Xem đưa ra tiết: trên links này

Container & Kubernetes SupportBuild/run/pull/push container images using the vctl CLI.Supports KIND kubernetes clusters running on top of Workstation Pro.

Note: Windows 10 1809 or higher is required

New Guest Operating System SupportRHEL 8.2Debian 10.5Fedora 32CentOS 8.2SLE 15 SP2 GAFreeBSD 11.4ESXi 7.0Support for DirectX 11 & OpenGL 4.1 in the Guest

Hardware Requirements:

For Windows hosts, a GPU that supports DirectX 11.0 is required.For Linux hosts, a NVIDIA GPU is required.Software Requirements:Host Operating System (64-bit):Windows 8 or higherGNU/Linux with NVIDIA drivers that support OpenGL 4.5 & aboveGuest Operating SystemWindows 7 or higherGNU/Linux with vmwgfxVulkan Render Support for Linux WorkstationWorkstation 16 Pro enables 3D support for Intel GPUs on Linux host to lớn deliver DirectX 10.1 & OpenGL 3.3 khổng lồ VMs using Vulkan renderer.Note: Linux host operating system with a recent Intel/Vulkan driver is needed, Mesa trăng tròn.1 or later is recommended.Sandboxed GraphicsVirtual machine security is enhanced by removing graphics render from vmx & running it as a separate sandbox process.

Xem thêm: Preemptive Là Gì - Preemptive Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt

USB 3.1 Controller SupportThe virtual machines virtual XHCI controller is changed from USB 3.0 lớn USB 3.1 khổng lồ tư vấn 10 Gbps.Larger VM32 virtual CPUs128 GB virtual memoryNote: Running virtual machines with 32 vCPUs requires that your host và guest operating systems both support 32 logical processors.8 GB virtual graphics memoryDark ModeWorkstation 16 Pro supports Dark Mode for optimized user experience.Note: Requires host operating systems khổng lồ be Windows 10 1809 or highervSphere 7.0 SupportIn Workstation 16 you can perkhung the following:Connect khổng lồ vSphere 7.0.Upload a local virtual machine khổng lồ vSphere 7.0.Download a remote virtual machine running on vSphere 7.0 lớn the local desktop.Performance ImprovementsImproved tệp tin transfer speeds (Drag & Drop, Copy & Paste)Improved virtual machine shutdown time.Improved virtual NVMe storage performance.

Xem thêm: " Practitioner Là Gì ? (Từ Điển Anh Practitioner

Improved Accessibility SupportAccessibility improvements have sầu been added so Workstation Pro is compliant with WCAG 2.1 criteria.


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *