Nâng cao vốn từ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.com.Học các từ bỏ bạn phải tiếp xúc một bí quyết đầy niềm tin.


Bạn đang xem: Stockbroker là gì

a person or financial organization that buys & sells shares, bonds, etc. for other people và organizations:
The highest quarter of the income distribution has the engineers, lawyers, doctors, academics, stockbrokers, và other managers, officials and proprietors.
For instance, it would be nice khổng lồ show that we think of certain people as stockbrokers because we see them as similar in certain regards.
In family interaction, for example, the case study is about nagging; in the workplace tên miền, about male banter và boasting in a stockbroker"s office.
This concern tends to suggest that he was addressing the inequalities of bargaining power as between a successful stockbroker & a disabled và unemployed hospital porter.
Bloom"s first argument against the reduction of concepts to lớn perceptual similarity spaces is that abstract concepts like "stockbroker," "thực đơn," và "swearing" cannot be analysed in terms of perceptual dimensions alone.
Does an open, classless society require a poll tax that levies the same on a shop assistant as on a stockbroker?
I was privileged during the election campaign lớn deliver a speech to 700 journalists, bankers, merchant bankers, investment analysts và stockbrokers.
Đánh Giá of investment performance for individual portfolgame ios which need active management will normally be undertaken by the appointed stockbroker or financial adviser.
Was that one of the firms of stockbrokers which, three weeks ago, predicted that the bull market would continue?
This is a triumph for the lazy stockbroker, & against the interests of every enterprising stockbroker in the country.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Barf Là Gì Trong Tiếng Việt? Xu Hướng “Barf”

I have sầu discussed the proposal with stockbrokers and financiers và men who understand the subject, và they say that it is a ridiculous figure.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt quan điểm của những biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tuyệt của các nhà cấp giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Jual Himedia Q10 Pro Murah, Đập Hộp Và Đánh Giá Himedia Q8 Iv Quadcore 2015

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *