Nâng cao vốn từ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ alokapidakaldim.com.Học những từ bạn phải giao tiếp một bí quyết tự tín.


Bạn đang xem: Sneak peek là gì

In addition to the 20 episodes, it includes 2 comics, a behind-the-scenes sneak peek, and character profiles.
The corner-press move from the original title, which allowed players a sneak peek around the next bover is expanded lớn allow players to lớn fire from cover.
A "sneak peek" coin bonus allows the player lớn expose all remaining cards for a couple of seconds, but every card exposed in this way is counted as a turn.
Players with characters that progressed into the past during the sneak peek or during a previous subscription had their characters locked until a current subscription was purchased.
In her cartoons, male characters frequently try lớn sneak peeks at her while she"s changing or simply going about her business.
Bay, a graffiti artist, left her signature stencil image on ten different websites & users searched for the picture và accompanying code to lớn redeem sneak peeks and enter lớn win $4,000.
Camille used this album khổng lồ convey acoustic versions of her lakiểm tra material as a sneak peek at the upcoming full b& album.
Các ý kiến của những ví dụ không biểu thị ý kiến của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tuyệt của các đơn vị cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Having Said That Là Gì ? Having Said That Có Nghĩa Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp loài chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Sales Assistant Là Gì ? Trợ Lý Kinh Doanh Có Phải Là Sales Assistant

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *