If a dead person or animal is reincarnated as someone or something else, their spirit returns to life in that person or animal.

Bạn đang xem: Reincarnation là gì


If something is reincarnated, it appears in a different size, especially after it has disappeared for a period of time:
Compared khổng lồ the old mã sản phẩm, the reincarnated Mini Cooper has a more powerful engine và looks more streamlined.

Xem thêm: Initiatives Là Gì - Định Nghĩa Và Giải Thích Ý Nghĩa


 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ bỏ alokapidakaldim.com.

Xem thêm: Menghapus Idp - How To Remove Idp

Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


The government even encouraged the people khổng lồ believe that the souls of downed warriors were reincarnated in the blossoms.
Being a genius among mỏi his tribe he mastered the forbidden art of reincarnation, so every time he would die he would be reincarnated.
In the hospital, doctors fail to resuscitate her while a child is born in the next room, implying she has been reincarnated.
He finds dozens similar khổng lồ him, some immortal, mortal, or reincarnated, but all special & looking for a home page.
Among a few kabbalists, it was posited that some human souls could kết thúc up being reincarnated inkhổng lồ non-human bodies.
However, he is soon reincarnated in a new form lớn fulfill his role as a guardian, as the portal is being opened by another force.
Các quan điểm của những ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tuyệt của các bên cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *