Islam Karimov, leader of the Communist Party of Uzbekistan since 1989 and subsequently head of that party"s reincarnation, the People"s Democratic Party (PDP), became president of the Uzbek SSR in 1990.

Bạn đang xem: Reincarnated là gì


Islom Karimov, đứng đầu Đảng Cộng sản Uzbekistan từ năm 1989 và sau này nắm quyền Đảng mới, Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP), trở thành tổng thống Uzbekistan SSR năm 1990.
The book chronicles a dog"s journey through four lives via reincarnation and how he looks for his purpose through each of his lives.
Cuốn sách ghi chép hành trình của một con chó qua nhiều cuộc sống, qua sự tái sinh và cách nó tìm kiếm mục đích của nó thông qua mỗi cuộc đời của bản thân.
Like most if not all of the 1950s contactees, Green was evidently far more interested in New Age/Theosophical topics such as reincarnation, channelling, Spiritualism and psychic phenomena than he was in being a prophet expounding wisdom supposedly acquired from friendly space-alien contacts.
Giống như hầu hết nếu không phải là tất cả những người tiếp xúc UFO những năm 1950, Green dường như quan tâm đến các chủ đề Thời đại Mới/Thuyết thần trí như luân hồi, lên đồng, chiêu hồn và hiện tượng tâm linh hơn là một vị tiên tri thể hiện sự khôn ngoan được cho là thu được từ những lần liên lạc với người ngoài hành tinh thân thiện.
Following the death of the 10th Panchen Lama in 1989, the search for an individual to be recognised as his reincarnation by Tibetan Buddhists quickly became mired in mystery and controversy, as Tibet had been under the occupation and control of the non-religious People"s Republic of China since 1959.
Sau cái chết của Ban-thiền Lạt-ma thứ 10 năm 1989, việc tìm kiếm một cá nhân được công nhận là hóa thân theo Phật giáo Tây Tạng của ông nhanh chóng sa lầy trong bí ẩn và tranh cãi, khi Tây Tạng nằm dưới sự chiếm đóng và kiểm soát của chính phủ theo đường lối vô thần của Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa từ năm 1959.
He claimed to be the reincarnation of other notable figures including Confucius, Mona Lisa, Benjamin Franklin, Socrates, Queen Elizabeth I, and Tsar Peter I the Great.
Ông cũng tuyên bố mình là đầu thai của những nhân vật nổi tiếng khác như Khổng tử, Mona Lisa, Benjamin Franklin, Socrates, Nữ hoàng Elizabeth I, và Peter Đại đế.
When it is later reincarnated into another body, the soul subconsciously remembers and yearns for the realm of forms.
Sau này khi tái sinh trong một thể xác khác, trong tiềm thức linh hồn nhớ lại và khao khát cảnh vô hình.

Xem thêm: Tải Microsoft Office 2010 Toolkit, Tải Microsoft Office 2010 + Crack


The same might be said of other beliefs, such as reincarnation, the immortality of the soul, and salvation.
(1 Peter 1:3, 4, Revised Standard Version; John 1:12, 13) Clearly, the rebirth that Jesus referred to was a spiritual experience that would occur while his followers were still alive, not a future reincarnation.
(1 Phi-e-rơ 1:3, 4; Giăng 1:12, 13) Rõ ràng là sự sinh lại mà Chúa Giê-su nói đến ở đây là một kinh nghiệm thiêng liêng xảy ra đang khi các môn đồ còn sống, chứ không phải là sự đầu thai trong tương lai.
On the other hand, music critic John Ardoin has argued that Callas was the reincarnation of the 19th-century soprano sfogato or "unlimited soprano", a throwback to Maria Malibran and Giuditta Pasta, for whom many of the famous bel canto operas were written.
Mặt khác, John Ardoin lại cho rằng Callas là sự tái hiện của một giọng soprano sfogato hay "nữ cao không giới hạn" ở thế kỉ 19, giống như Maria Malibran và Giuditta Pasta, hay cho rất nhiều vở opera giọng đẹp (bel canto) đã được viết ra.
I don"t know if I can change the world yet, because I don"t know that much about it -- and I don"t know that much about reincarnation either, but if you make me laugh hard enough, sometimes I forget what century I"m in.
Tôi không biết liệu tôi có thể thay đổi thế giới này được chưa bởi vì tôi thực sự không biết nhiều về nó, và tôi cũng không biết gì nhiều về sự đầu thai, nhưng nếu bạn làm cho tôi cười hết cỡ, thỉnh thoảng tôi quên mất mình đang ở thế giới nào.
Các triết gia Hy Lạp có tiếng tăm cũng bắt đầu ủng hộ ý niệm về đầu thai, thế nên nhiều người tin theo.
Another passage of Scripture appealed to by believers in reincarnation is Romans 9:11-13: “When had not yet been born nor had practiced anything good or vile, in order that the purpose of God respecting the choosing might continue dependent, not upon works, but upon the One who calls, it was said to : ‘The older will be the slave of the younger.’
35, 36. Tại sao Rô-ma 9:11-13 không chứng tỏ sự lựa chọn của Đức Chúa Trời căn cứ vào những công việc mà Ê-sau và Gia-cốp đã làm trong tiền kiếp trước khi được nàng Rê-be-ca sanh ra?
For example, the Yoruba people of Nigeria have a traditional belief in the reincarnation of the soul.
As she knew several details of Kedar Nath"s life with his wife, he was soon convinced that Shanti Devi was indeed the reincarnation of Lugdi Devi.

Xem thêm: Evernote Là Gì Quan Trọng Nhất, Evernote Là Gì


Khi cô biết một số chi tiết của cuộc sống với vợ của ông Kedar Nath, ông đã nhanh chóng thuyết phục rằng Shanti Devi đã thực sự hóa thân của Lugdi Devi.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *