Huong dan powerdesign SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu GIỚI THIỆU POWER DESIGNER : Power Designer là 1 công cụ thiết kế CSDL.

Bạn đang xem: Footer end quá chuẩn

Với Power Designer bạn có thể : • Thiết kế Conceptual Data model (CDM) bằng sơ đồ thực thể kết hợp • Phát sinh Physical Data Model (PDM) tương ứng trên một DBMS được chọn. • Phát sinh kích bản tạo CSDL trên một DBMS đích. • Phát sinh ràng buột toàn vẹn tham chiếu (referential integrity triggers) nếu chúng được hổ trợ bởi CSDL đích. • Cho phép hiệu chỉnh và in các model • Phát sinh ngược lại các Database và các application đang tồn tại. • Định nghiã các thuộc tính mở rộng có các đối tượng PDM. Khởi động Power Designer: Start/All Programes/SyBase/ Power Designer Trial 11/ Power Designer Trial  Object Browser Window: hiện nội dung của vùng làm việc (workspace) trong tree view. Bạn có thể dùng Object Browser để tổ chức các đối tượng trong mỗi mô hình của bạn.  Workspace là tên của PowerDesigner session hiện hành. CDM mới sẽ được mở và lưu trong workspace.  Output Window: hiển thị progression của các process mà bạn chạy từ PowerDesigner, Ví dụ tiến trình tạo PDM từ CDM sẽ được hiển thị trong window này. XÂY DỰNG MÔ HÌNH QUAN NIỆM DỮ LIỆU I- VAI TRÒ CỦA POWERDESIGN TRONG VIỆC THIẾT KẾ MÔ HÌNH QNDL: • Trình bày mô hình ở dạng đồ họa • Kiểm tra tính hợp lệ của mô hình được thiết kế • Phát sinh mô hình dữ liệu vật lý của Database I- LÀM VIỆC VỚI CDM: i. Tạo CDM mới: (1) Chọn File  New … 1 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu (2) Chọn Conceptual Data Model vá click OK. ii. Khai báo thuộc tính CDM (1) Chọn ModelModel Properties (2) Nhập tên (Name), diễn giải(Comment). (3) Click Ok iii. Lưu mô hình CDM: Chọn File  Save, Nhập tên file, phần mở rộng mặc định là CDM. 2 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu II- XÂY DỰNG MÔ HÌNH: 1- Hướng dẫn sử dụng những công cụ trong Tool Palette: Tool Name Action Pointer Select symbol Lasso Select symbols in an area Grabber Select and move all symbols Zoom In Increase view scale Zoom Out Decrease view scale Open Package Diagram Display diagram for selected package Properties Display property sheet for selected symbol Delete Delete symbol Package Insert package symbol Entity Insert entity symbol Relationship Insert relationship symbol Inheritance Insert inheritance symbol Association Insert association symbol Link Insert link symbol Note Insert note symbol Note Link Insert link between a note symbol and another symbol Title Insert title symbol Text Insert text 3 Thực thể Mối kết hợp Kế thừa Nhánh liên kết SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Line Draw a line Arc Draw an arc Rectangle Draw a rectangle Ellipse Draw an ellipse Rounded rectangle Draw a rounded rectangle Link Symbol Inserts a link symbol between symbols Polyline Draw a jagged line Polygon Draw a polygo i. Tạo thực thể (Entity) SINHVIEN Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước Ghi chú MASV Character 10 Thuộc tính khóa TENSV Character 30 NGAYSINH Datetime PHAI Boolean DIACHI Character 50 LOPHOC Thuộc tính Kiểu dữ liệu Kích thước Ghi chú MALOP Character 10 Thuộc tính khóa TENLOP Character 30 SISO Integer (2) Click chọn biểu tượng thực thể, và click vào trong lược đồ. Click phải để kết thúc. (3) Khai báo thông tin của thực thể: Double-click vào thực thể, một cửa sổ mới mở ra cho phép chúng ta chỉnh sửa thông tin của thực thể như: tên của thực thể, thuộc tính của thực thể, các rule,…. Thẻ General: Name Tên thực thể. Tên này hiển thị trên mô hình Code Tên tắt của thực thể. Tên này được dùng khi chuyển sang CSDL vật lý Comment Diễn giải về thực thể 4 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Number Số mẫu tin sẽ lưu trữ trong thực thể Generate table Được chọn nếu entity sẽ được chuyển thành table trong PDM Thẻ trang Attributes : Khai báo thuộc tính của thực thể • Name: Tên thuộc tính được hiển thị trên sơ đồ • Code: Tên tắt thuộc tính • Data Type: Kiểu dữ liệu, như numeric, alphanumeric, boolean, … • Domain Tên của associated domain • M (Mandatory): Not Null hay không • P(Primary Indentifier): Khóa chính hay không? • D(Displayed): Hiển thị thuộc tính trong sơ đồ hay không? Chú ý: • Nếu không chọn mục Unique Code trong hộp thoại Model Options thì bạn có thể đặt trùng Mã cho các mục dữ liệu khác nhau. (Tools  Model Options) • Nếu bạn chọn Allow Reuse thì sử dụng một Data Item làm thuộc tính cho nhiều thực thể. Tuy nhiên, thuộc tính đó không thể dùng làm định danh của Thực thể. • Nếu bạn chọn cả hai mục trên thì khi bạn gõ tên của mục dữ liệu đã có thì sẽ tự động dùng lại mục dữ liệu đó. i.

Xem thêm: Getelementbyid Là Gì - Sự Khác Nhau Giữa $('#

Tạo mối kết hợp giữa các thực thể: Giả sử ta có mối kểt hợp giữa hai thực thể sau: (1) Click chọn biểu tượng Association, và click vào trong lược đồ. Click phải để kết thúc. (2) Khai báo thông tin của mối kết hợp: giống như khai báo thông tin của thực thể. (3) Vẽ nhánh liên kết giữa thực thể và mối kết hợp: Click chọn biểu tượng Link, kéo thả từ thực thể đến mối kết hợp. Click phải để kết thúc. (4) Khai báo bản số (Cardinality) mỗi nhánh của mối kết hợp: Double click vào đường Link. Chọn hay nhập bản số trong mục Cardinality. 5 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu • Role :Nhãn diễn giải vai trò của link • Identifier: Được chọn nếu thực thể được kết nối là thực thể phụ thuộc bởi một thực thể khác • Cardinality: Bản số mỗi nhánh của mối kết hợp. ii. Khai báo mối kết hợp đệ qui: Ví dụ: Khai báo MKH thể hiện quy tắc mỗi môn học có thể có một hay nhiều môn học tiên quyết cần học trước: Kết quả của mô hình trên khi chuyển qua mô hình PDM. iii. Khai báo thực thể phụ thuộc : Ví dụ: Thực thể KQHTMOINAM (kết quả học tập mỗi năm) là thực thể phụ thuộc của thực thể SINHVIEN có khóa là {MASV, NAM} (1) Tạo mô hình sau: (2) Double click đường Link bên nhánh của thực thể KQHTMOINAM và chọn mục Identifier. 6 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Bản số của nhánh được bao trong ngoặc Khi chuyển sang PDM ta có kết quả sau: iv. Khai báo mối kết hợp cấp 2…: Ví dụ bạn cần biểu diễn mối kết hợp cấp 2 KETQUAHOCTAP liên kết giữa thực thể SINHVIEN, LANTHI, và mối kết hợp CHUONGTRINHHOC như mô hình vẽ tay như sau: Các bước thực hiện: (1) Tạo các thực thể và mối kết hợp như sơ đồ sau: (2) Click phải vào mối kết hợp CHUONGTRINHHOC và chọn mục Change to Entity (3) Tạo Link giữa thực thể CHUONGTRINHHOC và mối kết hợp KETQUAHOCTAP 7 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu Chú ý: Khi bạn chuyển đổi mô hình này sang PDM sẽ xuất hiện 2 lỗi liên quan đến thực thể CHUONGTRINHHOC : Bạn chỉ cần chọn Tools  Check Model và bỏ chọn không cho kiểm tra 2 đặc trưng này. 8 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu v. Khai Báo MKH kế thừa (Inheritance) (1) Click công cụ Inheritance link trong thanh Palette (2) Drag and drop từ thực thể con đến thực thể cha. Sẽ sinh ra MKH kế thừa có tên là Inhr_n. (3) Nếu muốn khai báo thêm thực thể con thì drag and drop từ ký hiệu hình bán nguyệt tới thực thể con được thêm. Nếu muốn thay đổi tên và khai báo các đặc tính của nó thì bấm đúp vào hình bán nguyệt, sẽ xuất hiện hộp thoại inheritance properties. Thẻ trang General: Property Description Name Tên gọi của MKH inheritance Code Mã của MKH inheritance Label Mô tả Supertype entity (parent) Tên của thực thể cha Subtype entities (children) Danh sách các thực thể con Mutually exclusive children Chỉ định cho trường hợp một thể hiện của thực thể cha chỉ tương ứng với một thực thể con. Ví dụ: Một tài khoản hoặc là nợ hoặc là có, không thể vừa là nợ vừa là 9 SinhVienIT.Net--Power Designer Tạ Thúc Nhu có. Chọn lựa này chỉ thể hiện trên hồ sơ thiết kế chứ không thể hiện khi chuyển sang PDM. Trang Generation : Chỉ định cách thức chuyển đổi cấu trúc kế thừa sang mô hình PDM • Trường hợp chỉ chọn Generate Parent mà không chọn Generate Children: Thì sẽ tạo một Table tương ứng với thực thể cha và chứa thêm các thuộc tính của thực thể con. Các MKH trên các thực thể con sẽ được thể hiện trên Table đó. Trong trường hợp này bạn có thể khai báo thêm các thuộc tính đặc biệt cho table cha được tạo. Ví dụ : thuộc tính nhận dạng loại nhân viên là nhân viên hành chánh hay công nhân sản xuất. • Trường hợp chỉ chọn Generate Children mà không chọn Generate Parent: Khi đó bạn cần chỉ định thuộc tính bảng cha ghi trên bảng con: Inherit all attributes: chứa thêm các thuộc tính của thực thể cha Inherit only primary attributes: Chỉ chứa thêm những thuộc tính nhận dạng của thực thể cha Khi chuyển sang PDM, Power Designer sẽ tạo các table tương ứng với các thực thể con.

Xem thêm: Download Windows 7 X32/64 Bit Full Key Active, Download Windows 7 Ultimate 32Bit 64Bit Full Soft

Các MKH với thực thể cha sẽ thể hiện trên table con. 10
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *