a suction device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the over of a stiông xã, used to get rid of things that are blocking pipes


Bạn đang xem: Plunger là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.com.Học các từ bỏ bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


a device consisting of a cup-shaped piece of rubber on the end of a stiông xã, used lớn remove substances blocking a pipe, esp. in a kitchen or bathroom
Unfortunately, many homeowners unknowingly use sink plungers as nhà wc plungers with sometimes lackluster effects.
They have the ability lớn walk up walls and other inclined surfaces due to their feet, which resemble plungers.
Lastly, pneumatic plungers catch the slowly descending gondola and allow it lớn settle khổng lồ the tower base.
Undeterred again, he comes baông xã with plungers on his feet, và starts running up the building after him.
The checkered tile covered walls are adorned with showerheads, while plungers hang from the ceiling along with fces-shaped lights.
The legs inside the tub sometimes have sầu plungers at their base that grip the tub"s surface for stability.
Recent work, however, has led to the theory of canalithiasis34 in which calcium carbonate debris floats freely in the posterior canal và has a "plunger" effect when moved under gravity.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu đạt ý kiến của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press xuất xắc của những bên cấp phép.


Xem thêm: Bitkingdom Là Gì? Vì Sao Tổ Chức Này Có Thể Lừa Đảo Hàng Bitkingdom Lừa Đảo Như Thế Nào

*

lớn separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Sở ghi nhớ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Shuffle Dance Là Gì ? Hướng Dẫn Nhảy Shuffle Dance Cho Người Mới Tập

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *