a round yellow tropical fruit with pink or white flesh & hard seeds, or the small tropical tree on which it grows


Bạn đang xem: Guava là gì

 

Muốn học tập thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú alokapidakaldim.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tín.


Ahy vọng the natural diets, when flies were fed on guava only, calling frequency was further reduced by 20%.
In the present study, male or female flies of the three species fed on guava did not survive sầu beyond 40 days.
We could define the relational instances fruit (táo bị cắn dở, banana, orange, pear) & fruit (lychee, pinehãng apple, passionfruit, guava), và so on.
The lake is surrounded by lush green gardens that house groves of trees lượt thích mango, papaya, pomegranate, guava and plum.
In the small subtropical area there is the production of limes, lemons, papaya, mangos, guavas, peaches, coffee, avocados, sugar cane, blackberries, pineapples và ornamental plants.
It is also famous for its few varieties of peaches, limes, lemons, various other citrus fruits, guava, and avocavì chưng.
They have orchards of lime, orange, avocados, guavas and amla inter-cropped with coffee, pepper, vanilla, cinnamon, nutmeg, mangoes, jack fruit, pomegranate, guavas & bananas.
A sparkling blkết thúc of exotic fruits guava và golden tangerine, soft florals honeysuckle & hints of linden blossom, and seductive sầu amber, patchouli, & pink pralines.
Các ý kiến của những ví dụ không trình bày cách nhìn của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press xuất xắc của các bên cấp phép.


Xem thêm: Oem Là Gì ? Odm Là Gì ? Obm Là Gì ? Có Nên Mua Không? ~ Giáo Viên Âm Nhạc & Những Kiến Thức 4

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các ứng dụng tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở lưu giữ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Word 2016 Full Crack Excel Full Crack, Office 2016

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語

Chuyên mục: CÔNG NGHỆ
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *