2 Thông dụng2.1 Ngoại động từ2.2 Nội cồn từ2.3 Danh từ3 Chuyên ổn ngành3.1 Tân oán & tin3.2 Vật lý3.3 Kỹ thuật chung3.4 Kinh tế3.5 Địa chất4 Các từ bỏ liên quan4.1 Từ đồng nghĩa4.2 Từ trái nghĩa /dɪˈzɒlv/

Thông dụng

Ngoại hễ từ

Rã ra, tung tan, phân huỷ Hoà tan; làm cho tung rasun dissolves icephương diện ttách có tác dụng băng chảy ralớn be dissolved in tears(nghĩa bóng) đầm đìa nước mắt, dầm dề nước đôi mắt Giải tán (nghị viện, quốc hội…); giải thể (cửa hàng, tổ chức…) Huỷ bỏ (giao kèo, cuộc hôn nhân…) Làm chảy, làm biến chuyển đi (mây mù, hình ảnh…)

Nội đụng từ

Rã ra, tan rã, phân huỷ Hoà tan; chảy raice dissolves in the sunbăng tan bên dưới ánh phương diện trời Giải tán, bị giải tán (nghị viện, quốc hội); giải thể, bị giải thể (đơn vị, tổ chức…) Bị huỷ bỏ Tan đổi mới, mất tích (năng lượng điện ảnh) mờ, chồngto lớn dissolve inmờ đónglớn dissolve outmờ sáng

Danh từ

(năng lượng điện ảnh) sự mờ chồng

Hình thái từ

Chuyên ổn ngành

Toán thù & tin

dissolve

Giải ưng ý VN: Là quá trình loại trừ nhóc giới thân những đối tượng vùng kề nhau bao gồm thuộc quý giá đối với một trực thuộc tính khẳng định.

Vật lý

làm cho rã biến

Kỹ thuật phổ biến

phối hợp làm tan

Kinh tế

kết thúc giải tán (quốc hội…) giải thể hòa hợp bỏ hủy vứt (thích hợp đồng…) trộn loãng

Địa chất

phối hợp

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

verbdefront , deliquesce , diffuse , fluidify , flux , fuse , liquefy , liquesce , render , run , soften , thaw , waste away , break down , break into pieces , break up , crumble , decline , decompose , dilapidate , disb& , disperse , dissipate , dwindle , evanesce , evaporate , fade , melt away , perish , separate , unmake , vanish , abrogate , adjourn , annihilate , cancel , collapse , decimate , demolish , destroy , destruct , discharge , dismiss , disorganize , disunite , divorce , vày away with , over , eradicate , invalidate , loose , overthrow , postpone , put an over to , quash , render void , repeal , resolve inlớn , ruin , sever , shatter , shoot , suspover , terminate , vacate , void , wind up , wrack , wreông chồng , disintegrate , fragment , fragmentize , melt , fade out , annul , disappear , discontinue , leach , macerate , relent , sunder , unbởi nounfade , fadeaway

Từ trái nghĩa

verbcoagulate , concentrate , solidify , unmix , appear , assemble , integrate , put together , unite , continue , marry , resolve sầu Kinh tế, Kỹ thuật chung, Thông dụng, Tân oán & tin, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Vật lý,

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *