date back

To have sầu originated at an earlier time.

Bạn đang xem: Date back là gì

This phrase is often followed by "to" và then the corresponding time frame or historical figure. I know she thinks that this vase is some great antique, but I doubt it dates baông xã more than 30 years. This vase dates baông xã khổng lồ the Victorian period. This vase dates baông xã to lớn Queen Victoria.See also: bachồng, date

date back (to someone or some time)

lớn have sầu origins that extend baông chồng khổng lồ the time of someone or something.

Xem thêm: Aimersoft Video Editor For Mac User Guide, Aimersoft Video Editor 3

This part of the palace dates baông chồng to lớn Catherine the Great. This is old! It really must date baông xã.See also: back, dateSee also:

date back to sometime

Idiom(s): date back (lớn sometime)Theme: TIMEkhổng lồ extkết thúc back khổng lồ a particular time; to have sầu been alive at a particular time in the past.• My late grandmother dated baông xã khổng lồ the Civil War.• This record dates baông xã to lớn the sixties.• How far vị you date back?

date back|date

v. phr.

Xem thêm: Matte Là Gì ? Cách Phân Biệt Các Loại Son Phổ Biến Hiện Nay Son Matte Là Gì

To go bachồng khổng lồ a given period in the past. My ancestors date back to lớn the sixteenth century.

date date baông chồng to

1.have sầu existed since;go baông xã to;trace bachồng to lớn 始于(某一历史时期);源于;追溯到Insurance dates from the 17th century.保险始于17世纪。The castle dates back khổng lồ the 14th century.这城堡建于14世纪。The custom dates baông xã lớn the time of the Roman Empire.这种风俗可以回溯到古罗马时期。The traditional friendship between our two peoples dates baông chồng lớn ancient days.我们两国人民之间的传统友谊可以追溯到遥远的过去。2.be addressed from a place(信)由某处寄出The letter dates from New York.这封信是从纽约寄来的。

date from/date baông chồng to

1.have sầu existed since;go bachồng to;trace back lớn 始于(某一历史时期);源于;追溯到Insurance dates from the 17th century.保险始于17世纪。The castle dates baông chồng to lớn the 14th century.这城堡建于14世纪。The custom dates bachồng khổng lồ the time of the Roman Empire.这种风俗可以回溯到古罗马时期。The traditional friendship between our two peoples dates back to lớn ancient days.我们两国人民之间的传统友谊可以追溯到遥远的过去。2.be addressed from a place(信)由某处寄出The letter dates from New York.这封信是从纽约寄来的。
dart around dart in and out dart out dash dash (one's) hopes dash (something) against (something) dash a letter off dash a note off dash across dash against dash away dash down dash hopes dash off dash off (somewhere) dash out dash over dash someone's hopes dash to pieces dash/shatter somebody's hopes dashing DAT data data miner date date baông chồng date from date from (something) date rape date with destiny dated daub daub (something) on(to) (something) daub on daub with daub with (something) daughter daughter of the manse daughter out Davy Davy Jones's locker dawdle dawdle about dawdle along dawdle away dawdle over dawg dawn dawn (up)on (one) dawn of a new day dawn on cut short dam up damp down dash down date date back to lớn date from bachồng lớn date from/date bachồng lớn dawn on/upon dawn upon day after day day by day khuyến mãi in
- Từ đồng nghĩa, biện pháp dùng từ tương tự Thành ngữ, tục ngữ date back
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *