Excel cho alokapidakaldim.com 365Excel cho alokapidakaldim.com 365 dành cho máy MacExcel cho webExcel 2019Excel 2016Excel 2019 for MacExcel 2013Excel 2010Excel 2016 for MacExcel for Mac 2011Excel Starter 2010Thêm…Ít hơn

Bài viết này mô tả cú pháp công thức và cách dùng hàm COVARIANCE.P trong alokapidakaldim.com Excel.

Bạn đang xem: Covariance là gì

Đang xem: Covariance là gì

Trả về hiệp phương sai của tập hợp, trung bình tích của các độ lệnh cho mỗi cặp điểm dữ liệu trong hai tập dữ liệu. Dùng hiệp phương sai để xác định mối quan hệ giữa hai tập dữ liệu. Ví dụ, bạn có thể kiểm tra xem trình độ giáo dục cao hơn có đi kèm với thu nhập nhiều hơn hay không.

Cú pháp

COVARIANCE.P(array1,array2)

Cú pháp hàm COVARIANCE.P có các đối số sau đây:

Array1 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ nhất chứa các số nguyên.

Array2 Bắt buộc. Phạm vi ô thứ hai chứa các số nguyên.

Chú thích

Các đối số phải là số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu chứa số.

Xem thêm: Beamforming Là Gì ? / Làm Thế Nào Để Beamforming Là Gì

Nếu một đối số tham chiếu hay mảng có chứa giá trị lô-gic, văn bản hay ô trống, thì những giá trị này sẽ bị bỏ qua; tuy nhiên những ô có giá trị bằng không sẽ được bao gồm.

Nếu array1 và array2 có các số điểm dữ liệu khác nhau, hàm COVARIANCE.P trả về giá trị lỗi #N/A.

Nếu array1 hoặc array2 trống, hàm COVARIANCE.P trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

Hiệp phương sai là:

*

trong đó

*

là các giá trị trung bình mẫu AVERAGE(array1) và AVERAGE(array2) và n là cỡ mẫu.

Xem thêm: Offering Là Gì ? Định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích Offering Là Gì

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem tất cả dữ liệu.

Dữ liệu1

Dữ liệu2

3

9

2

7

4

12

5

15

6

1

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COVARIANCE.P(A2:A6, B2:B6)

Hiệp phương sai, trung bình của tích các độ lệch của mỗi cặp điểm dữ liệu trên đây

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *