Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán hiệu quả Lúc người mua hàng còn phải dành thời gian đến công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới phía trên Aroma thân tặng các khách hàng các công thức thân quen thuộc trong kế toán bằng tiếng Anh. Các quý khách hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng xem nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = Doanh thu – Ngân sách mặt hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = ROI gộp + Tổng thu nhập cá nhân tự chuyển động tài bao gồm – giá cả vận động tài chủ yếu – giá cả bán sản phẩm – Chi phí hành chủ yếu + Những bạn không giống có thu nhập – ngân sách khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) Lợi nhuận sau thuế = PBIT – túi tiền thuế thu nhập

Trong đó: Chi phí thuế thu nhập cá nhân = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN / CHI PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + Mua – sản phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh ngthương lượng mại là chủ yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + giá thành – thành phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh ngBàn bạc mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng sẽ làm nên đầu kì + Tổng ngân sách cung cấp – Hàng đang làm ra cuối kì

Trong đó: Tổng chi phí sản xuất = chi phí vật liệu trực tiếp + Chi phí nhân công thẳng + ngân sách chung

túi tiền vật liệu thẳng = Nguyên vật liệu đầu kì + Mua – Nguyên liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable and trade payable Doanh thu bán Chịu đựng = số dư đề nghị thu vào cuối kỳ – số dư buộc phải thu đầu kỳ + những khoản ưu tiên cho người sử dụng + người tiêu dùng tkhô giòn toán nợ phải thu) + bù trừ thân nợ đề nghị thu với nợ buộc phải trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to supplier + Contra between trade receivable and trade payabletải = số dư nợ phải trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ yêu cầu trả đầu kỳ + các khoản chiết khấu nhận thấy + Các khoản chi phí nợ trả đến công ty hỗ trợ + bù trừ giữa nợ đề nghị thu cùng nợ đề xuất trả.

Annual depreciation ( according lớn straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao hàng năm (theo phương thức con đường thẳng) = Ngulặng giá chỉ tài sản – quý hiếm thanh hao lý thu hồi / Số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation Giá trị còn lại = túi tiền – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc rằng là dễ thuộc hơn đúng không nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công Lúc học tieng anh giao tiep chuyen ntị ke toan đấy!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *