Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự alokapidakaldim.com.Học các trường đoản cú bạn cần giao tiếp một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Concussion là gì

By a neat sleight of hand, many doctors defined " shellshock " as physical shell concussion, and excluded it from this category.
Cracked ribs, melted computer disks, concussions & broken noses have sầu come from their constant fighting.
Use of protective sầu equipment such as headgear has been found lớn reduce the number of concussions in athletes.
After suffering several bad concussions while playing soccer, he gave sầu up the sport and became interested in writing & theater.
A minority of retinal detachments result from trauma, including blunt blows khổng lồ the orbit, penetrating trauma, và concussions to the head.
Another type of check that accounts for many of the player khổng lồ player tương tác concussions is a kiểm tra lớn the head.
When these effects persist, other psychological difficulties might arise, even in mild cases (such as concussions).
Association football also known as soccer has been one of the world"s major sports to lớn have concussions.
Repetitive sầu concussions are also comtháng to quarterbacks, wide receivers, hockey and soccer forwards và hockey defense men.
The football helmet, although a scapegoat for concussions, serves as effective sầu protection against more dangerous injuries lượt thích skull fractures.

Xem thêm: Ex Là Gì Trên Facebook? Có Phải Exciter Và Ex Có Ý Nghĩa Như Thế Nào

Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của những biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tuyệt của các nhà cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ lưu giữ cùng Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: " Waffles Là Gì ? Ăn Với Gì, Có Mập Không? Hướng Dẫn Cách Chọn Máy Làm Waffle

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *