a bowl that is attached khổng lồ the wall in a bathroom or near a nhà vệ sinh and has pipes khổng lồ supply and carry away water, in which you wash your hands, face, etc.

Bạn đang xem: Basin là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ bỏ alokapidakaldim.com.Học những từ bạn cần giao tiếp một biện pháp tự tin.


They were also furnished with such modern sanitary wares as bathtubs, water clomix, hand washbasin with marble counter top & timber cabinets.
In addition, there was a nhà vệ sinh for the food handlers next lớn the cafeteria kitchen which did not have sầu a separate washbasin.
Problems included no hand washbasin adjacent to lớn the toilets (five), no soap (four), no hot water (four), no nhà wc paper (two) và no toilet seats in the girls" toilets (one).
She says that all the washbasins were impossible to lớn keep clean và were generally in a filthy condition.
He and three others cốt truyện a cell in the new wing of the prison which has two sets of bunkbeds, nhà wc, washbasin và shower.
They had no washbasins, yet one of the teachers" tasks is khổng lồ encourage pupils lớn observe sầu personal hygiene.
The school is short of five toilet fittings và seven washbasins, and there is an insufficient supply of warm water.
A shopkeeper came to lớn see me & told me that he had one small washbasin and a loo at the baông chồng of the shop.
Nineteen baths, 76 showers and 565 washbasins (including those installed in the cells) have been provided for the use of prisoners.
All trainees in these establishments have sầu their own bedrooms with integral sanitation including a nhà vệ sinh, shower and washbasin with hot & cold water.
Insufficient washbasins, supplies of liquid soap and paper towels, are some of the reasons that have been given for this.

Xem thêm: Cấu Trúc To Add Up To Là Gì, Cấu Trúc To Add Up To Sth, Amount To Sth

Only 38 have sầu water-closets, 37 have sầu no staff lavatory, 41 no hot waiter, và 144 have no staff washbasins.
The school is short of four nhà wc fittings and six washbasins and only one washbasin is provided with hot and cold water.
Các ý kiến của các ví dụ không biểu thị cách nhìn của những chỉnh sửa viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press hay của các bên trao giấy phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Các Polyglot Là Gì ? Multilingual Là Gì? Monolingual Là Gì? Polyglot Là Gì

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *