an amount of money that a customer with a ngân hàng trương mục is temporarily allowed to lớn owe to lớn the bank, or the agreement that allows this:

Bạn đang xem: Bank overdraft là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use từ alokapidakaldim.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một biện pháp tự tin.


an amount of money that a customer with a ngân hàng tài khoản is temporarily allowed khổng lồ owe to lớn the ngân hàng, or the agreement which allows this:
Negative externalities in groundwater irrigation arise due lớn overdraft of groundwater leading to lớn premature well failure, và reduced yield & age/life of wells.
This can aid policy-makers, addressing groundwater overdraft leading to negative externalities, reach solutions with the assistance of a watershed development program enhancing groundwater recharge in drylvà areas in developing countries.
I bởi not believe that any of our customers thought they had capitulated when they asked for an overdraft và got it.
Those guarantees will be withdrawn as soon as this money is made available, và the overdraft borrowing covered by that will be repaid.
The price slumped and the reward for many growers for all their hard work to lớn feed the nation was an overdraft at the bank.
In any case, the convenience & cheapness of the overdraft system is one of the most valued services a ngân hàng can offer lớn its customers.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của các biên tập viên alokapidakaldim.com alokapidakaldim.com hoặc của alokapidakaldim.com University Press tốt của những nhà cấp phép.

Xem thêm: Cách Thêm/Xóa Ứng Dụng Xps Viewer Là Gì ? Làm Sao Để Xóa Nó?

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các app tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn alokapidakaldim.com English alokapidakaldim.com University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt

Xem thêm: Zin Là Gì - Có Phải Là Hàng Chưa Qua Sử Dụng Không

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *